Siirry sisältöön

Tietosuojaseloste

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tietosuojaseloste

1. Rekisterin nimi

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n asiakasrekisteri.

2. Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Y-tunnus: 0968008-1
Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere
Puh. 03 240 5110

3. Henkilötietojen käsittelystä vastaava henkilö

Tietosuojavastaava Antti Pessinen c/o Pirkanmaan Jätehuolto Oy
Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere
Puh. 03 240 5105
rekisteriselosteet@pjhoy.fi

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperusteet

Henkilötietoja käsitellään ensisijaisesti jätelaissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on asiakassopimussuhteen mukaisten palveluiden ja tavaroiden toimittaminen ja niihin liittyvien lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, asiakassuhteiden ja muiden yhteistyösuhteiden hoitaminen, hallinto, markkinointi ja myynti sekä Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n, Pirkanmaan Jätehuolto -konserniin kulloinkin kuuluvien yritysten ja liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen sekä tilastointi.

Henkilötietoja voidaan käyttää Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n tai sen konserniin kuuluvien tytäryhtiöiden, tiedottamiseen, markkinointiin, liiketoiminnan kehittämisen tai muuhun vastaavaan tarkoitukseen. Jotta rekisteröidylle henkilölle voidaan tarjota tietoa ja/tai etuja, voidaan rekisteröityjä tietoja analysoida ja käyttää yhdessä muiden tietojen kanssa profiilien ja ryhmien muodostamiseksi. Tietoja voidaan myös siirtää mihin tahansa muihin Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin asiakasrekistereihin.

Pirkanmaan Jätehuolto -konserni voi ulkoistaa tietojen käsittelyn kolmantena osapuolena toimiville palveluntarjoajille. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteita ovat seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ((EU) 2016/679, jäljempänä ”GDPR”) mukaiset perusteet:

 • käsittely on tarpeen rekisteröidyn asiakassopimuksen täytäntöön panemiseksi (GDPR 6 art. 1.b);
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 6 art. 1.c);
 • käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR 6 art. 1.f);
 • rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten (GDPR 6 art. 1.a);
 • käsittely, mukaan lukien erityiseen henkilötietoryhmään kuuluvien tietojen käsittely, on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi (GDPR 9 art. 2.f)

Edellä mainittu rekisterinpitäjän oikeutettu etu perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen merkitykselliseen ja asianmukaiseen suhteeseen, joka syntyy, kun rekisteröity on rekisterinpitäjään asiakassuhteessa, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.

5. Henkilörekisterin sisältö

Henkilörekisteri voi sisältää seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja tai niiden muutoksia: Perustiedot, esimerkiksi: nimi, syntymäaika tai henkilötunnus, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot, osoitteet, kiinteistön koordinaatit, jätteenkeräysvälineen koordinaatit, yrityksen nimi ja yhteystiedot. Palvelun/Tuotteen rekisteröintiin tai muuhun tavoitteelliseen toimintaan liittyvät tiedot, esimerkiksi: Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin palvelujen käyttöön liittyvät tunnistetiedot: asiakasnumero, käyttäjänimi ja salasana; tiedot palveluista; asiakaspalaute; tuoterekisteröinnit (mukaan lukien takuurekisteröinnit); asiakkuuden alkamispäivä; laskutukseen, perintään ja takuisiin liittyvät tiedot; asiakaspuhelujen tallenteet; suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä rekisteröidyn henkilön toiminta Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n verkkosivustossa ja mobiilipalveluissa, mukaan lukien selaimeen lähetetyt evästeet ja niiden avulla saadut tiedot (kuten IP-osoite ja rekisteröidyn henkilön toiminta verkkosivustossa) sekä rekisteröidyn henkilön toiminta Pirkanmaan Jätehuolto- konsernin sosiaalisen median kanavissa.

6. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja kohdassa 4 kuvattuihin tarkoituksiin. Rekisteriin tallennetut henkilötiedot poistetaan kun niiden käsittelylle ei ole enää laillista perustetta. Rekisterinpitäjä arvioi tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta säännöllisesti sisäisten käytännesääntöjensä mukaisesti. Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Muita tietolähteitä ovat Digi- ja väestötietovirasto, kiinteistörekisteri ja jätehuoltoviranomainen. Tietoja kerätään rekisteröidyiltä henkilöiltä lähinnä asiakas- tai muun yhteistyösuhteen alussa ja sen aikana. Tietoja voidaan kerätä myös evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla silloin, kun rekisteröity henkilö käyttää Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin sähköisiä palveluja jollakin päätelaitteella. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä kolmansilta osapuolilta lain sallimissa rajoissa. Henkilötietojen päivityksiä voidaan saada myös päivityspalveluja tarjoavilta viranomaisilta, organisaatioilta ja yrityksiltä sekä julkisista rekistereistä ja muista julkisista lähteistä.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja voidaan luovuttaa tai siirtää Pirkanmaan Jätehuollon konserniyhtiölle, jätehuoltoviranomaiselle tai perintää varten. Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin kilpailuttamalle urakka-alueen kuljetusurakoitsijalle luovutetaan jätehuoltopalvelun järjestämistä varten asiakkaan nimi, tyhjennysosoite, keräysastioiden tiedot sekä tarvittaessa muu palvelun toteuttamiseksi tarvittava oleellinen tieto. Erillisestä vaatimuksesta rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille ja poliisille, kuitenkin vain siltä osin kuin tiedot ovat tarpeen lakiin perustuvan valvonta- tai muun tehtävän suorittamiseksi.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei lähtökohtaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ja siirtäessään henkilötietoja rekisterinpitäjä noudattaa Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita koskien henkilötietojen siirtoa kolmansiin maihin tai muuta oikeusperustetta.

10. Henkilörekisterin suojaus

Vain nimetyillä Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin työntekijöillä tai Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin puolesta tai sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy henkilörekisterin tietokantoja hyödyntäviin sovelluksiin rekisterinpitäjän myöntämien henkilökohtaisten käyttöoikeuksien nojalla. Työntekijöiden tarpeisiin on luotu eritasoisia käyttäjätilejä, joiden ansiosta työntekijät voivat suoriutua työtehtävistään. Pirkanmaan Jätehuolto – konsernin asiakasrekisteritietojärjestelmän toimittajien salassapitovelvollisuudesta huolehditaan järjestelmien hallintaan liittyvillä sopimuksilla.

Asiakirjoja, jotka sisältävät manuaalisesti käsiteltäviä tietoja, asiakastietoja ja yhteistyökumppaneihin liittyviä tietoja, säilytetään esikäsittelyn jälkeen lukituissa tiloissa. Vain nimetyillä Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin työntekijöillä tai Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin puolesta toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy manuaalisesti käsiteltäviin tietoihin. Kaikilla Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin työntekijöillä sekä Pirkanmaan Jätehuolto -konsernin puolesta tai sen toimeksiannosta toimivien yritysten työntekijöillä on velvollisuus pitää salassa kaikki työtehtäviensä kautta tietoonsa saamat henkilötiedot.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on Suomen kansallisen tietosuojaa koskevan lainsäädännön mukaiset oikeudet ja seuraavat GDPR:n mukaiset oikeudet:

 • oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.);
 • oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);
 • oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);
 • oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);
 • oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);
 • oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);
 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt osoitetaan kohdassa 12 mainitulla tavalla.

12. Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja rekisteröidyn oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa tulee ottaa yhteyttä rekisteriselosteet@pjhoy.fi. Pyyntö voidaan esittää myös rekisterinpitäjän konttorissa osoitteessa Pirkanmaan Jätehuolto Oy, Kelloportinkatu 1, 33100 Tampere. Pirkanmaan Jätehuolto voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.